Algemene Voorwaarden.

Privacy en voorwaarden

Privacyverklaring Atelier EnZo,

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenkomst met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedereen is vrij om deze helemaal door te lezen.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Jet Doesburg, eigenaresse van Atelier EnZo gevestigd te Heerhugowaard ingeschreven bij de kamer van koophandel te Alkmaar, onder nummer 58822836.

Persoonsgegevens

Waarom ik persoongegevens bewaar, zoals naam, emailadres, adres, telefoonmummer en sociale accounts, zijn alleen voor mij. Ik gebruik deze om contact te houden over onze samenwerking als Jet Doeburg van Atelier EnZo en cliënt van Atelier EnZo.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevenss nadat je, ja hebt gezegd om met mij te gaan werken. Zie je er na een oriënterend gesprek als nog van af, dan is dat prima. Ik verwijder dan jouw gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens.

Mocht je, ja zeggen op werken met mij (coaching, workshops, tekenles, therapie of andere dienst) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeldin een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig zijn of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging.

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegeven bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via  Whatapp of facebook messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomst waar wij "ja" op zeiden, als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Ik ben de enige die toegang heeft tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn alle beveiligd met een code.

Mijn website maakt gebruik van cookies.

Niet digitale gegevens.

Een enkele keer schrijf ik iets over jou of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. ik weet waar de sleutel verstopt is.

Je kan er dus gerust op zijn dat ik nietsvan jouw persoonlijk gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijn waarop gegevens bewaar.

Jouw gegevens zal ik niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doen.

Jouw rechten.

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening.

04-11-2020

Van: Atelier EnZo

Vertegenwoordige : Jet Doesburg

Heerhugowaard

K.V.K 58822836

Hierna te noemen opdrachtnemer

Artikel 1.         Defenities

1. in deze algemene voorwaarde worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarde, vertegenwoordiger van Atelier EnZo

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnummer, ook wel cliënt genoemd.

Overeenkomst: de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

Dienstverlening : de producten welk geleverd worden door Atelier EnZo, te weten teken-en schilderlessen, workshops, beeldend coaching en tekentherapie 

Artikel 2.       Algemeen. 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en cliënt waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van evetuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt eveneens voor derdern die de dienstverlening voor de opdrachtgever financieren.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervaning van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, wwarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3.      Overeenkomst.

1. Inschrijven voor tekenlessen of coaching of therapie kan mondeling, telefonisch, schiftelijk of via email plaatsvinden.

2. Door inschrijving voor dienstverlening van Atelier EnZo komt een overeenkomst met Atelier EnZo tot stand.

3. Door inschrijving en/of door ondertekening van een offerte of aanbieding verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Een behandelplan maakt immer deel uit van de offerte c.q. aanbiedingen en specificeert dienstverlening en producten.

5. Atelier EnZo komt met de cliënt de duur van de overeenkomst overeen.

6. Atelier EnZo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7. Atelier EnZo is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8> Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Atelier EnZo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schiftelijk heeft goedgekeurd.

9. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Atelier EnZo aangeeft dar deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat dez noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Atelier EnZo worden verstrekt.

10. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomstbenodigde gegevens niet tijdig aan Atelier EnZo zijn verstrekt, heeft Atelier EnZo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

11. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan nadat de cliënt ingestemd heeft met de overeenkomst en een getekend exemplaar geretouneerd heeft.

12. Atelier EnZo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Atelier EnZo is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4         Uitvoering van de overeenkomst.

1. Atelier EnZo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Atelier EnZo heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt ; nooit een resultaatverplichting.

2. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Atelier EnZo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn  voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Atelier EnZo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Atelier EnZo  zijn verstrekt, heeft Atelier EnZo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

3. Atelier EnZo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Atelier EnZo is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gevens.

Artikel 5      Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien parijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten eerder te stoppen met behandeling of langer door te gaan.

Artikel 7.     Honorarium.

1. Atelier EnZo meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorariumvoor de duur van de overeenkomst. Bij een nieuwe overeenkomst wordt het honorarium opnieuw vastgesteld. Voor de overige activiteiten wordt of een offerte opgemaakt met een aangepast tarief.Dit kan per opdracht verschillend.

2. Jaarlijks kan dit bedrag op 1 januari worden aangepast aan inflatie en marktconformiteiten. voorts is Atelier EnZo gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieden en levering, de tarieven ten aanzien van bv. lonen zijn gestegen.

Artikel 8.        Reiskosten.

De reiskostenvergoeding € 0,19  per kilometer, excl. 21% BTW. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het atelier in Heerhugowaard.

Artikel 9.      Betalingen.

1. Een kennismakingsgesprek is kosteloos. In een oriënterend gesprek van maximaal een half uur, bepalen Atelier EnZo en cliënt of een overeenkomst kan worden aangegaan. Dit wordt vervolgd door een uitgebreidere intake waarin de specifiekere vragen en diensten worden besproken en vastgelegd in een overeenkomst.